January 17, 2022

พระธุดงค์”ให้ตัวเดียว(ได้ทั้งโรงงานเป็นแสนๆ)ต้องได้มาจำศีล1/6/64งวดนี้มันใจหลาย

พระธุดงค์”ให้ตัวเดียว(ได้ทั้งโรงงานเป็นแสนๆ)ต้องได้มาจำศีล1/6/64งวดนี้มันใจหลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *